Nyheter

Världsstatistikdagen 20.10.2010
 

 

ÅSUB uppmärksammar världsstatistikdagen och går ut på Facebook

FN har utsett den 20 oktober 2010 till den första världsstatistikdagen.  Syftet är att öka kunskapen om det internationella statistiksystemet och stärka medvetenheten om den officiella statistiken och dess betydelse för beskrivningen av samhällsutvecklingen. ÅSUB uppmärksammar dagen genom att lyfta fram statistik om alla världens länder och ge en kort information om det internationella statistiksystemet.

Världens länder

I tabellen Världens länder kan man se uppgifter om areal, folkmängd och befolkningstäthet för närmare 240 självständiga stater och icke-suveräna områden med autonomi eller speciell status. I denna tabell som ingår också i Statistisk årsbok för Åland upptas länderna i alfabetisk ordning efter världsdel.  Tabellen baseras på uppgifter som Statistikcentralen har sammanställt utgående från de senast tillgängliga siffrorna i FN-statistiken.

I tre olika varianter av tabellen är länderna rangordnade efter yta, folkmängd respektive befolkningstäthet.  Att se länderna uppställda på dessa sätt kan ge intressanta perspektiv.

I tabellen Världens länder rangordnade efter areal ser man att det finns närmare 60 länder som är mindre än Åland, varav 25 självständiga stater. Man kan notera att hälften av världens landareal (utom Antarktis) tillhör de åtta mest vidsträckta länderna. Det största afrikanska landet, Sudan kommer på tionde plats, men av de 50 största länderna i världen är hela 22 afrikanska.

De fem folkrikaste länderna Kina, Indien, USA, Indonesien och Brasilien har tillsammans nästan hälften av världens befolkning.  Detta framgår av tabellen Världens länder rangordnade efter folkmängd.  De över 150 stater och områden som har under 10 miljoner invånare står tillsammans för mindre än 6 procent av jordens inbyggare.  Ytterligare några jämförelser:  USA har mer än dubbelt så många invånare än Ryssland.  Filippinerna kommer på tolfte plats av världens länder och har flera invånare än Tyskland, medan Thailand på tjugonde plats ligger före Storbritannien och Frankrike.

Ett Åland med 5 000 eller 1,6 miljoner invånare?

De mest tätbefolkade länderna är små ösamhällen och stater eller områden som i huvudsak består av stadsbebyggelse. Monaco med över 17 000 invånare per km² ligger i topp följt av Macao, Singapore, Hongkong och Gibraltar. Se tabellen Världens länder rangordnade efter befolkningstäthet.

Mest anmärkningsvärt är att Bangladesh har över 1 000 invånare per km² genom att det på sin knappt 150 000 km² stora landyta hyser över 150 miljoner invånare. Bangladesh är därmed i särklass mest tätbefolkat av de större länderna och ligger på tionde plats totalt. En intressant jämförelse är att Bangladesh har en större befolkning än Ryssland, men landytan är mindre än en procent av Rysslands.  Indien har 360 invånare per km², medan Kina ligger på 140. Stora västeuropeiska länder som Italien, Tyskland och Storbritannien har en befolkningstäthet på 200–250 invånare per km², medan USA ligger på bara drygt 30 och Ryssland på 8.

Trots att Åland med sina 18 invånare per km² ligger på ungefär samma glesbefolkade nordiska nivå som Sverige, Finland och Norge, finns det över 40 länder där befolkningen har ännu mera utrymme till förfogande.  Att länder som Australien, Kanada och Island tillhör de mest glesbefolkade i världen (tre invånare per km²) är kanske ganska väntat. Mera överraskande är möjligen att många afrikanska länder har färre invånare per km² än Åland, bland dem Sudan, Zambia, Algeriet, Angola och Libyen. Totalt är befolkningstätheten i världen 49 personer per km² om Antarktis yta inte räknas in.  Om Åland var lika tätbefolkat som världen i genomsnitt skulle invånarantalet vara 76 000. Med Bangladeshs befolkningstäthet skulle Åland ha 1,6 miljoner invånare och med Kanadas drygt 5 000.

Det internationella statistiksystemet

Basen för den officiella statistiken om världens länder och autonoma områden utgörs av de nationella statistikmyndigheterna. Det finns dock ett omfattande internationellt samarbete med syfte att öka tillgången till harmoniserad och jämförbar statistik av hög kvalitet samt att ge statistikens aktörer möjlighet att lära av varandra. Viktiga delar av samarbetet utgörs av FNs statistiska kommission och av det europeiska statistiksystemet som samordnas av Eurostat.  Också inom OECD, ILO, IMF och Unesco görs en hel del statistikarbete. För ÅSUB är det nordiska statistiksamarbetet av särskild betydelse. ÅSUB  bidrar med data och kunnande till Nordisk statistisk årsbok jämte databaser och deltar i olika nordiska samarbeten och möten. I Eurostats databaser och tabeller syns en hel del statistik om Åland och också i FN-statistiken finns Åland med genom att ÅSUB levererar uppgifter dit. EUs ”Code of Practice” och FNs tio fundamentala principer för officiell statistik är viktiga riktmärken för arbetet på Europas och världens statistikbyråer, däribland ÅSUB.

Via länkar från ÅSUBs hemsida kan man enkelt nå statistik från hela världen, både på nationella statistikbyråers och olika organisationers webbplatser.

ÅSUB lanserar sin Facebook-publicering

ÅSUB debuterar nu i de sociala medierna i och med att vi har öppnat en egen sida på Facebook. Facebook-sidan fungerar som komplement till http://old.asub.ax/ som är ÅSUBs huvudsakliga informationskanal på Internet. Detta är den första ÅSUB-nyhet som går ut också på Facebook, där man i fortsättningen kommer att kunna ta del av allt som ÅSUB publicerar. 

Mera information ger Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

 Publicerad: 19 oktober 2010