Nyheter

Nationalräkenskaper 2011

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2011 till ca 1 140 miljoner euro. Jämfört med 2010 innebär det en minskning om ca 32 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 2000-2011 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2011 minskade BNP med ca 6,1 procent. Denna tillbakagång var jämförbar med 2009-års återhämtning. Mätt i fasta priser sjönk 2011-års BNP till en nivå som nu är lägre än under år 2005. Räknat per capita har Ålands BNP sjunkit ungefär till 2002-års nivå.  Preliminära kalkyler och prognoser tyder på att BNP-utvecklingen har fortsatt och ser ut att hållas kvar på sin negativa bana fram till år 2015. Detta betyder att Ålands ekonomi helt har stagnerat under det senaste decenniet.

 

Under år 2011 sjönk sjötransporternas andel av BNP till baspris från föregående års 22,1 procent till 19,2 procent – en knapp femtedel. Inga utflaggningar genomfördes under året. Av sjöfartens förädlingsvärde var det lönerna som minskade mest under 2011, vilket innebär att lönernas andel av förädlingsvärdet sjönk något till förmån för driftöverskott.  Andra relativt stora branscher är fastighetsverksamhet, handel samt finans och försäkring. Alla stora branschers utom fastighetsverksamhetens förädlings-värde sjönk under 2011.


Läs hela meddelandet här.

För ytterligare information, kontakta Jouko Kinnunen, tel. 018-25494, namn.efternamn[at]asub.ax.

 

    Publicerat 27.3.2014.