Nyheter

Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken
ÅSUBs chef ansvarar för framtagning av Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken

Direktör Bjarne Lindström har av landskapsstyrelsen beviljats partiell tjänstledighet (50 %) från sitt jobb som chef för Ålands statistik- och utredningsbyrå fram till mitten av mars nästa år. Beslutet har föregåtts av diskussioner med ÅSUB-direktionens ordförande lantrådet Roger Nordlund. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att säkra normal verksamhet vid ÅSUB under den aktuella tjänstledighetsperioden.

Bakgrunden till beslutet är att Lindström av Nordiska ministerrådet och Nordiska Industrifonden (Nordisk Innovations Center fr. o. m. 1/1 2004) erbjudits ledningen för framtagningen av en s.k. Vitbok om det framtida samarbetet mellan de nordiska länderna när det gäller kommersialiseringen av forskningsresultat och innovationer inom näringslivet.

Uppdraget skall genomföras i samspel med de nordiska ländernas näringsministerier, de viktigaste nationella forsknings- och teknikutvecklingsmyndigheterna, representanter för näringslivet samt företrädare för internationell innovationssystemforskning. Vitboken skall utmynna i ett gemensamt nordiskt handlingsprogram för samarbetet kring den näringslivsinriktade innovations- och forskningspolitiken. Programmet kommer att behandlas av de nordiska näringsministrarna under kommande vår och sannolikt föreläggas Nordiska rådets höstsession 2004.