Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2005

En person per skär

Statistisk årsbok för Åland 2005 har utkommit. Boken innehåller en mängd nyheter. Inom området geografi och miljö har det tillkommit uppgifter om öar, sjöar, markanvändning och förbrukning av konstgödsel. De nyframtagna uppgifterna om öarna visar att Åland har 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 holmar och skär som är mindre än 0,25 hektar, varför det totala antalet öar och skär är ungefär lika stort som antalet invånare.

Smygurbanisering

Nya tabeller om befolkningen visar bland annat fördelningen mellan tätorter och glesbygd samt in- och utflyttarnas ålder. Även om Mariehamns andel av befolkningen har legat relativt oförändrad på drygt 40 procent sedan 1970, kan man ändå se att en urbaniseringsprocess har ägt rum såtillvida att tätorternas andel av invånarantalet har stigit från 44 procent år 1970 till 58 procent år 2000. Av inflyttarna år 2003 var 46 procent under 25 år, 50 procent 25-64 år och endast 4 procent 65 år eller äldre.

Tre fjärdedelar studerar i Sverige

På området utbildning och kultur finns det nya uppgifter om avlagda examina, studerande utanför Åland och utgivna böcker. Totalt studerade över 1 200 ålänningar utanför Åland år 2004, varav 74 procent i Sverige, 23 procent i Finland och 4 procent i andra länder. Knappt 1.000 av dem studerade på universitets- och högskolenivå, men också nästan 200 i gymnasier och folkhögskolor.

En bil per 60 meter väg

Exempel på jämförelser som kan göras med hjälp av Statistisk årsbok är att Åland tillsammans med Island har det största antalet personbilar per invånare i Norden. Biltätheten kan uttryckas så, att om alla ålänningar far ut och åker bil på samma gång, så ryms alla mer än väl i framsätet, eftersom det går endast 1,7 invånare per bil. Trots att det allmänna vägnätet är 912 km långt, skulle det finnas en personbil per 60 meter väg om alla bilar var ute på vägarna samtidigt.

Upplysningar om Statistisk årsbok 2005 ger redaktör Iris Åkerberg, tel. 25496 eller e-post: iris.akerberg@asub.aland.fi.