Nyheter

Nordisk statistisk årsbok 2005
Nordens lägsta arbetslöshet på Åland

På Åland var arbetslösheten 1,9 procent i fjol. Det är nordiskt rekord i låg arbetslöshet. För jämförelsens skull kan nämnas att den genomsnittliga arbetslöshetsprocenten i Sverige år 2004 var 5,5 och i Finland så hög som 9,0 - den högsta i Norden.

För tio år sedan var arbetslösheten på Åland på nivå med Danmark och klart högre än i Norge och Island. Sedan mitten av 1990-talet har arbetslösheten minskat både i Danmark, Norge och Island, men alltså ännu mera på Åland, där arbetslöshetsprocenten i dag är den lägsta i Norden.

Detta kommer fram i Nordisk Statistisk Årsbok 2005 som nyss offentliggjorts. Årsboken innehåller jämförbara siffror på ett stort antal områden från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena varav Åland är ett.

Årsboken bevisar bl.a. att Åland är mera ett servicesamhälle än något annat nordiskt samhälle. Således arbetar 78 procent av alla förvärvsarbetande på Åland i servicenäringar. Till dem hör handel, hotell- och restaurangverksamhet, transport, penningrörelse, fastighetsförmedling och de offentliga tjänsterna. Endast Norge där serviceyrkenas andel är 77 procent, kommer nära det åländska rekordet.

Den demografiska försörjningsbördan avtar de närmaste fem åren i Norge, Island, Färöarna och Grönland medan den ökar kraftigt i Danmark och mera moderat i Sverige och Finland. Från 2010 kommer särskilt den finska och åländska försörjningsbördan att öka drastiskt visar siffrorna i Nordisk Statistisk Årsbok 2005.

Ser man på utvecklingen de följande 25 åren uppvisar försörjningsbördan en anspråkslös ökning på Färöarna, omkring 14 procent i Norge och Island samt 20-25 procent i Sverige och Danmark. I Finland och på Åland kommer befolkningsutvecklingen att leda till en mycket stark ökning i försörjningsbördan. Grönland kan från år 2010 till år 2030 se en kraftig ökning i försörjningsbördan, men utgående från en mycket låg nivå.

Ytterligare upplysningar om innehållet i boken lämnar redaktör Frank Dahlgaard, Danmarks statistik, tel +45 26 21 67 52, e-post: frd@dst.dk, eller Iris Åkerberg, ÅSUB, tel 25496, e-post: iris.akerberg@asub.aland.fi.

Nordisk Statistisk Årsbok 2005 kan beställas från ÅSUB antingen som stående prenumeration eller som enstaka exemplar, tel. 25491, eller per e-post: info@asub.aland.fi.