Nyheter

ÅSUB-anställd Jouko Kinnunen disputerar

Ekon.mag. Jouko Kinnunens doktorsavhandling i nationalekonomi "Migration, Imperfect Competition and Structural Adjustment - Essays on the Economy of the Åland Islands" granskas vid Helsingfors handelshögskola (Helsingin kauppakorkeakoulu) måndagen 5.12.2005. Disputationen äger rum kl. 12.00 i huvudbyggnadens festsal. Opponent är professor, PhD Sherman Robinson (University of Sussex) och kustos professor PhD Pertti Haaparanta (Helsingfors handelshögskola).

Avhandlingen granskar för Åland problematiska frågor gällande integrationen inom EU och globaliseringen: flyttningsrörelsen, konkurrensläget på den lokala åländska marknaden samt de totalekonomiska effekterna av förändringarna i nordiska länders och EU:s alkohol- och sjöfartspolitik. Analyserna har genomförts med stöd av ekonometriska estimeringar med mikrodata samt genom tillämpning av en numerisk allmän jämviktsmodell (CGE-modell) som forskaren konstruerat som en del av avhandlingen.

Tilläggsinformation: Jouko Kinnunen, e-post: jouko.kinnunen@asub.aland.fi. Avhandlingen är tillgänglig elektroniskt i avhandlingsdatabasen http://helecon3.hkkk.fi/diss/index.php?cmd=show&dissid=289.

Gratisexemplar finns att få hos Pirkko Drakos på institutionen för nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola, tfn (09) 4313 8275, e-post pirkko.drakos@hkkk.fi.

Avhandlingen säljs på KY-kirjakauppa i Helsingfors handelshögskolas huvudbyggnad, Runebergsgatan 14-16.