Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2007
Statistisk årsbok för Åland 2007 har utkommit! Statistiken är indelad i olika ämnesområden som täcker det åländska samhället, bl a ingår uppgifter om miljö, befolkning, samfärdsel och kommunikationer, arbetsmarknad, inkomster och förmögenhet, social-, hälso- och sjukvård, utbildning och kultur samt allmänna val. Dessutom finns nordisk och internationell jämförande statistik.

Årsboken innehåller tabeller med uppgifter för det senaste året eller med längre tidsserier. Vi kan bl a läsa att Ålands befolkning ökade med närmare 6 300 personer från 1970 till 2006 och uppgick 31.12.2006 till 26 923 personer. Folktätheten har ökat i staden och på landsbygden, men minskat något i skärgården under de senaste 35 åren. Vi ser också att av Ålands befolkning bodde 44 procent i tätorter 1970 medan andelen år 2000 var närmare 58 procent. Uppgifter om befolkningsantalet finns uppdelat på kön och språk från 1920 och därtill befolkning enligt födelseort från 1940.

Antalet personer per hushåll blir i genomsnitt färre, år 1970 bestod hushållen till 26 procent av 1-2 personer och till 74 procent av tre eller flera personer, medan motsvarande andelar för 2005 var 46 och 54 procent.

Av den sysselsatta befolkningen 1970 jobbade flertalet (24 procent) inom jordbruket medan samhällstjänster samlade flest sysselsatta (36 procent) år 2004. Gruppen transport, post och tele, där sjöfarten ingår, har minskat sin andel av de sysselsatta mellan 1970 och 2004.

Detta och mycket mer om den åländska samhällsutvecklingen kan vi läsa om i Statistisk årsbok för Åland 2007. Boken kostar 25 euro. Den finns också på ÅSUBs hemsida och kan laddas ner här.