Nyheter

Hållbar utveckling
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har tagit fram ett temaområde med statistik som berör ämnet hållbar utveckling. Statistiken om hållbar utveckling är indelad i tre delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Statistiken presenteras som tidsserier med indikatorer och diagram som illustrerar Ålands situation idag samt utvecklingen de senaste åren. Dessutom har vi lyft fram relevanta diagram från tidigare publicerade utredningar om miljö och social trygghet, samt lagt till några länkar till liknande webbsidor. Nedan följer ett litet urval av vad som presenteras under temaområdet hållbar utveckling:

Elproduktionen på Åland med hjälp av vindkraft har utvecklats mycket sedan år 1994. Under år 2007 färdigställdes de sex vindkraftverken vid Båtskär, men den effekten kommer att ses först i 2008 års statistik. Idag finns det 22 vindkraftverk på Åland som beräknas kunna producera närmare en fjärdedel av hela Ålands årliga elförbrukning. År 2007 var motsvarande siffra drygt 13 procent. Planeringen av vindkraftverk på Åland fortgår vidare, Ålands Elandelslag har idag tillstånd för åtta vindkraftverk i Hammarland och sex i Föglö. Ålands Vindenergi Andelslag har planer på sex vindkraftverk i Eckerö. Om dessa 20 vindkraftverk skulle förverkligas kunde, teoretiskt sett, 70-80 procent av Ålands elförbrukning komma från lokalt producerad vindkraft. Redan idag ligger Åland i topp i världen (tillsammans med Gotland) när det gäller vindenergins andel av den totala elförbrukningen. I statistiken över stater leder Danmark, där 19 procent av elenergin kommer från vindkraft.

Medeltemperaturen 1977-2008 indikerar en svag trend mot ett varmare klimat på Åland, även om det bör betonas att en så pass kort tidsserie inte lämpar sig för att dra några långtgående slutsatser om klimatförändringar. Åren 1985-1987 inföll tre raka kalla vintrar, medan det senaste decenniet varit desto mildare. Den varmaste sommaren (medeltemperaturmässigt) inföll år 2003. Efter fem år med mindre regn än normalt (2002-2006) har de två senaste åren medfört mer regn än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 630 mm per år, medan den år 2008 redan i november hade överskridit 730 mm. Beräknat på den årliga genomsnittliga nederbörden 1977-2007, är den normala mängden endast drygt 590 mm per år.

Befolkningstillväxten på Åland åren 1975-2007 har varit kraftig. Befolkningsökningen har i antalet personer varit störst i gruppen 40-59-åringar, men procentuellt är det gruppen 80 år och äldre som ökat mest (med drygt 150 procent). Gruppen 20-39-åringar har de facto minskat, en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen fram till år 2040 tyder på att grupperna 0-59 år hålls relativt konstanta, medan grupperna med befolkning äldre än 60 år ökar kraftigt. De arbetande på Åland skall inte bara försörja sig själva, utan även barn, arbetslösa samt pensionärer. Försörjningskvoten på Åland har hållit sig relativt konstant kring 80, vilket innebär att man inte bara skall försörja sig själv, utan även 0,8 personer ytterligare.

Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har det senaste decenniet hållit sig på en högre nivå än grannländerna Sverige och Finland, även om skillnaden minskat lite sedan början av 2000-talet. Den materiella levnadsstandarden är alltså lite högre på Åland. För att jämföra även icke-materiellt välstånd kan man använda sig av indikatorn Human development index. HDI innehåller en vägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå samt BNP. Åland placerar sig högt i en internationell jämförelse, mycket beroende på läskunnigheten och det materiella välståndet (BNP).

Slutligen avslutar vi med ett tips för en hållbar jul - välj en vanlig julgran som vuxit nära ditt hem. Kortare transporter betyder mindre koldioxidutsläpp, och granen är färskare och barrar mindre. En vanlig gran är dessutom mer miljövänlig än en plastgran av PVC. Plastgranarna tillverkas ofta i Asien och transporteras långa sträckor för att komma till Åland. En plastgran innehåller både PVC och ftalater, och är inte ett miljövänligt alternativ ens om den används i tio år.

Till temaområdet hållbar utveckling kommer ni genom att klicka här.