Nyheter

Verksamhetsprogram för ÅSUB 2009 - 2011
Nytt treårsprogram för ÅSUB

Vid sitt senaste möte antog ÅSUBs direktion ett nytt verksamhetsprogram. Programmet omfattar treårsperioden 2009 - 2011. Det innehåller grundläggande riktlinjer och centrala satsningsområden för de kommande årens statistikproduktion och forsknings- och utredningsverksamhet. Inom statistiken kommer särskilda satsningar att göras på att effektivisera produktionsprocesserna, att förbättra informationen om och förmedlingen av den producerade statistiken samt utökad miljö- och hållbarhetsstatistik. Inom ÅSUBs forskningsverksamhet kommer man framför allt att prioritera analyser av den offentliga sektorns framtida utmaningar, arbetsmarknadens strukturproblem samt utvecklingen av ett mer kunskapsintensivt åländskt näringsliv. Under programperioden kommer ÅSUB att satsa på förbättrade produktionsmetoder och en ytterligare utveckling av personalens kompetens. Särskilda satsningar kommer också att göras på IT-infrastrukturen och ÅSUBs databaser samt på en förbättrad förmedling av resultaten från ÅSUBs verksamhet.

Hela programmet kan du läsa här.