Nyheter

Visualisering av statistik med kartor
Visualisering av statistik med kartor

Genom programmen PC-Axis och PX-Map har ÅSUB möjlighet att presentera statistik visuellt på kartan över Åland. Två typer av kartor kan presenteras; symbolkarta och koropletkarta. Den proportionerliga symbolkartan är utmärkt för att visa statistik i absoluta tal, tex. folkmängd per kommun medan koropletkartan vanligen används för att visa klassindelad statistik, tex. andel sysselsatt arbetskraft per kommun.

Befolkningen 1910-2008

Klicka på kartan ovan för att se utvecklingen mellan år 1910 och 2008 (rörlig karta).

Kartan ovan är en symbolkarta med absoluta tal. Den rörliga kartan illustrerar effektivt hur kraftigt befolkningen i Mariehamn har vuxit de senaste 100 åren, medan befolkningen i skärgården minskat. Observera att år 1960 har stora delar av Jomala inkorporerats i Mariehamn (tex. Strandnäs, Ytternäs).

 

Kartorna ovan är koropletkartor som illustrerar andelen kvinnor och män per kommun år 2008. Som kartorna illustrerar är fördelningen ganska jämn på nordvästra Åland, medan sydöstra Åland har en övervikt av män (med undantag för Mariehamn och Sottunga).

Sysselsättningsgraden 2001-2007

Klicka på kartan ovan för att se utvecklingen mellan år 2001 och 2007 (rörlig karta).  

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i fem grupper på basen av sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden = andelen sysselsatta 16-64 åringar av befolkningen i åldern 16-64 år. Den rörliga kartan illustrerar att sysselsättningsgraden tenderar vara högre i centralkommunerna Hammarland, Finström och Jomala och att en svag minskning syns i skärgården.

 

Kartorna ovan illustrerar sysselsättningsgraden 2007 fördelad på kön. Intressant är att kvinnorna tycks ha en högre sysselsättningsgrad i skärgården, samtidigt har männen hög sysselsättningsgrad i centralkommunerna Hammarland, Finström och Jomala.

Arbetslöshetsgraden 1996-2008

Klicka på kartan ovan för att se utvecklingen mellan år 1996 och 2008 (rörlig karta).  

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i fem grupper på basen av den öppna arbetslöshetsgraden. Generellt kan man med hjälp av den rörliga kartan se en sjunkande trend i arbetslöshetsgraden fram till början av 2000-talet, då den sakta börjar öka igen. Geografiskt sett tenderar arbetslöshetsgraden vara något högre i skärgården.

Försörjningsbördan 1991-2040*

 

Klicka på kartan ovan för att se utvecklingen mellan år 1991 och 2040* (rörlig karta). 

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i fem grupper på basen av försörjningsbördan (försörjningsbördan = andelen 0-14 åringar & 65+ åringar av 15-64 åringar). Åren 2009-2040 är en trendframskrivning på basen av Statistikcentralens befolkningsprognos. Intressant nog visar den rörliga kartan att försörjningsbördan förbättrats något fram tills idag (2009), men ser ut att försämras snabbt de kommande åren.

Implementering i statistiken

Användningen av statistiska kartor har redan i viss mån implementerats i statistiken, i följande produkter finns kartor med i varierande omfattning:

Statistisk årsbok 2009

Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn (Statistik 2009:5)

Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö (Rapport 2009:12)