Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2009
Statistisk årsbok 30 år

Statistisk årsbok för Åland 2009 har utkommit. Det är 30 år sedan detta statistiska översiktsverk om Åland publicerades första gången. Eftersom boken i början inte kom ut varje år, är årets upplaga av boken den 25:e.

Några större förändringar som har skett under årsbokens historia kan noteras: År 1988 producerades årsboken första gången med hjälp av dator och året efter infördes ett kapitel med nordisk jämförande statistik.  1998 blev årsboken tvåspråkig i och med att all text översattes till engelska. 

Samhällsutvecklingen speglas i årsboken

Om man jämför den bild av Åland under 1970-talets senare del som man får med hjälp av Statistisk årsbok 1979 med de fakta om Åland som ingår i årets årsbok, kan man göra några intressanta iakttagelser:

Ålands befolkning har ökat med 5 000 personer, varav den största delen eller 3 600 personer har kommit landsbygdskommunerna till del. Mariehamns folkmängd har ökat med 1 400, medan skärgårdens invånarantal är 160 personer mindre nu än i slutet av 1970-talet. Antalet gifta ålänningar är lika stort nu som då, eller knappt 10 000, medan de frånskilda har ökat från 600 till över 2 000. De som är änkor eller änklingar är något färre, eller drygt 1 500 jämfört med 1 700 för 30 år sedan.

Uppåt för dagis och Medis

Som en följd av den växande befolkningen men också förändrade familjestrukturer har antalet hushåll ökat från 8 000 till nästan 12 500. Hushållens genomsnittliga storlek har sjunkit från 2,56 till 2,16 personer. I slutet av 1970-talet var antalet tv-licenser nästan lika stort som antalet hushåll. Över hälften av licenserna gällde svart-vit tv. När tv-licenserna försvann ur Statistik årsbok i mitten av 1980-talet dominerade redan färglicenserna stort.

Trots färg-tv:s totala genombrott har läsandet ökat, eller åtminstone nyttjandet av biblioteken. För 30 år sedan hade biblioteken 150 000 böcker och 300 000 lån gjordes årligen. År 2008 hade mediabeståndet, som det heter numera, vuxit till 330 000 och antalet lån per år var över 470 000. Även Medborgarinstitutets popularitet har ökat. Antalet deltagare i mediskurser har stigit från drygt 4 000 till 5 500. En annan kommunal verksamhetsform som har vuxit är barnomsorgen. I slutet av 1970-talet fanns det 16 daghem med totalt lite över 500 barn. Nu är antalet dagis 46 och barnens antal över 1 300.

Likaväl som den kommunala servicen har utökats så har också uttaget av kommunalskatt stigit. År 1976 var skattesatsen strax under 15 procent, medan den i dagens läge ligger på 17. Men det finns också betydligt mera att ta av. I slutet av 1970-talet var ålänningarnas sammanlagda skattepliktiga inkomster drygt 300 miljoner mark på ett år, medan de nu uppgår till 650 miljoner euro. Om man inflationsjusterar dessa siffror, ser man att de totala inkomsterna är tre gånger större än för 30 år sedan och inkomsten per person mer än 2,5 gånger så stor.

Snabbare vård och mera asfalt

Den offentliga sektorn karaktäriseras inte endast av expansion. Siffrorna i årsboken visar också effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Medelvårdtiden på Ålands Centralsjukhus (inklusive Sanatoriet) har sjunkit från 12 till 4 dygn. På Grelsby sjukhus har tiden sjunkit från 164 till 11 dygn.

Ett exempel på effektivisering inom den privata sektorn är mjölkproduktionen. År 1978 levererade 560 mjölkgårdar med 3 700 kor 14 miljoner kg mjölk till mejeriet. År 2008 levererades nästan samma mängd av knappt 60 gårdar med 1 800 kor.

Också vägnätet har utvecklats, inte till volymen men beträffande kvaliteten. Den sammanlagda väglängden har ökat måttligt, från 870 till 920 km, men nu är över 80 procent av vägarna ytbelagda mot en tredjedel för 30 år sedan. Trots, eller kanske tack vare, de finare vägarna har allt flera valt att ge sig ut på skärgårdsfärjorna med bil. Antalet transporterade fordon på skärgårdsfärjorna var 2008 över 600 000, vilket är tre gånger så många som för 30 år sedan. Passagerarnas antal har mer än fördubblats under perioden och har det senaste decenniet legat på över en miljon årligen.

Förnyelse

I årets bok finns betydande förändringar i form av tydligare struktur, nya tabeller och flera diagram och också kapitelindelningen har ändrats till vissa delar. Ett antal detaljerade tabeller som har utgått finns nu i stället på ÅSUBs webbplats. Även layouten har förnyats med bl.a. färgtryck.  Boken finns också i sin helhet på webben, där man lätt kan navigera i den med hjälp av en klickbar innehålls- och tabellförteckning.

Statistisk årsbok kostar 25 euro och kan beställas från ÅSUB, beställningsformulär finns här.

För mera information kontakta Kenth Häggblom (kenth.haggblom@asub.ax)