ÅSUBs utgivna utredningar

 

2016:6 Språkbehovet i det privata näringslivet

2016:5  Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007–2013

2016:4  Kollektivtrafiken i Mariehamn våren 2016

2016:3  Arbetsmarknadsbarometern 2016

2016:2  Konjunkturläget våren 2016

2016:1  Med en fot i arbetslivet. Högskolepraktik på Åland 1997-2014

2015:6  Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2015

2015:5  Ålänningarna och miljön

2015:4  Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland

2015:3  Arbetsmarknadsbarometern 2015

2015:2  Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012

2015:1  Konjunkturläget våren 2015

2014:9  Att leva och bo som inflyttad på Åland. Utomnordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv

2014:8  Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020

2014:7  Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

2014:6  Ålänningars kultur- och fritidsvanor

2014:5  Arbetsmarknadsbarometern 2014

2014:4  Finansieringen av Kommunernas socialtjänst

2014:3  Utvärderarnas årsrapport 2013 LBU 2007-2013

2014:2  Konjunkturläget våren 2014

2014:1  Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

2013:4  Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025

2013:3  Arbetsmarknadsbarometern 2013

2013:2  Utvärderarnas rapport 2012. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013

2013:1 Konjunkturläget våren 2013

2012:8  Medborgarundersökning: Mariehamn 2012

2012:7  Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008

2012:6  Små företags kapitalförsörjning på Åland

2012:5  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012

2012:4  Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter

2012:3  Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013

2012:2  Arbetsmarknadsbarometern 2012

2012:1  Konjunkturläget våren 2012

2011:8  The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region

2011:7  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011

2011:6  Undersökning om ålänningars alkohol‐ och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

2011:5  Arbetsmarknadsbarometern 2011

2011:4  Utvärderarnas rapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007‐2013

2011:3  Nordisk‐Baltisk sjöfart 2011

2011:2  Konjunkturläget våren 2011

2011:1  Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts

2010:9  Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation

2010:8  Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010

2010:7  Halvtidsutvärdering. Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland

2010:6  Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse.
En studie av klustereffekter och framtidsscenarier

2010:5  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2010

2010:4  Mariebad. En kundundersökning

2010:3  Arbetsmarknadsbarometern 2010

2010:2  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010

2010:1  Konjunkturläget våren 2010

2009:14 Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU‐medlemskapet

2009:13 Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner?
Ett underlag för den fortsatta diskussionen om organiseringen av kommunsektorn på Åland

2009:12 Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö

2009:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009

2009:10 Konjunkturläget hösten 2009

2009:9  Ålänningarnas radiolyssnar‐ och TV‐tittarvanor

2009:8  Arbetsmarknadsbarometern våren 2009

2009:7  Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv. Den svenskspråkiga servicen inom offentlig sektor och handel

2009:6  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009

2009:5  Den åländska beskattningen. Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarie 2010‐2020

2009:4  Konjunkturläget våren 2009

2009:3  Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008

2009:2  Mot den tredje generationens regionpolitik. Lärdomar från Nordens autonomier perifera ö‐regioner

2009:1  Ålänningarnas kultur‐ och fritidsvanor

2008:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008

2008:10 Konjunkturläget hösten 2008

2008:9  Grönland. En studie i dynamisk självstyrelse

2008:8  Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv

2008:7  Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen  

2008:6  Arbetsmarknadsbarometern våren 2008

2008:5  Bornholm - Economic and Innovative Capacity: Dealing with Dichotomies

2008:4  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008

2008:3  Konjunkturläget våren 2008

2008:2  Kvinnors företagande på Åland

2008:1  Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet 

2007:8  Färöarna - En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och ekonomisk-politiskt lärande

2007:7  "Olika behandling i lika situation." Om diskriminering i det åländska samhället

2007:6  Konjunkturläget hösten 2007

2007:5  Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

2007:4  Prognos för flitpengens utveckling 2008-2010. En analys av olika faktorers inverkan på skattegottgörelsen

2007:3  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2007

2007:2  Det åländska sjöklustret

2007:1  Konjunkturläget våren 2007

2006:8  Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006

2006:7  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006

2006:6  Konjunkturläget hösten 2006

2006:5  Kommunreform på Åland? En förstudie

2006:4  Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006

2006:3  Konjunkturläget våren 2006

2006:2  Det framtida behovet av utbildning på Åland

2006:1  Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagarförening. En utvärdering

2005:6  Sub-National Insular Jurisdictions (SNIJs) as Configurations of Jurisdictional Powers and Economic Capacity. A study of Åland, The Faroe Islands and Greenland

2005:5  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005

2005:4  Konjunkturläget hösten 2005

2005:3  Uppföljning av landskapsandelarna och kommunernas ekonomi 1998-2003

2005:2  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005

2005:1  Konjunkturläget våren 2005

2004:10 EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin i ett internationellt perspektiv. En förberedande studie

2004:9  Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland

2004:8  Konjunkturläget hösten 2004

2004:7  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004

2004:6  På jakt efter tillväxt - en analys av utvecklingsmöjligheterna inom några landbaserade näringar på Åland

2004:5  Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden

2004:4  Rådgivningen vid Ålands hushållningssällskap - en utvärdering

2004:3  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004

2004:2  Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003

2004:1  Konjunkturläget våren 2004

2003:9  Evenemangsundersökning 2003

2003:8  Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program

2003:7  Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program

2003:6  Konjunkturläget hösten 2003

2003:5  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003

2003:4  En snabb BNP-indikator för det privata näringslivet på Åland

2003:3  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003

2003:2  Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar

2003:1  Konjunkturläget våren 2003

2002:9  Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn 

2002:8  Konjunkturläget hösten 2002

2002:7  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2002

2002:6  Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999

2002:5  Den åländska näringsrätten

2002:4  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002

2002:3  Konjunkturläget våren 2002

2002:2  Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

2002:1  Det åländska rederiklustret - En förstudie

2001:9  Konjunkturläget hösten 2001

2001:8  Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelar 1997-1999

2001:7  Nordiskt näringspolitiskt program 2002-2005

2001:6  Narkotikasituationen på Åland

2001:5  Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor

2001:4  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2001

2001:3  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2001

2001:2  Det åländska informationssamhället - så utbrett är det!

2001:1  Konjunkturläget våren 2001

2000:11 Gymnasialstadieskolornas kostnader - en jämförande analys

2000:10 Konjunkturläget hösten 2000

2000:9  Stöd till glesbygdshandeln - men hur?

2000:8  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2000

2000:7  Utvärdering av investerings- och startstödet till lantbruket på Åland 1997-1998

2000:6  Utveckling av handeln i Mariehamn och övriga Åland 1996-1999

2000:5  Sea Transports in the Baltic Sea

2000:4  Understanding the synergy between spatial planning, public investments and private business

2000:3  Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2000

2000:2  Konjunkturläget våren 2000

2000:1  Dagligvarupriserna på Åland - en komperativ analys

1999:15 Sea Transport in the Baltic Sea Region

1999:14 Det åländska transportstödet - dess betydelser och effekter

1999:13 Konjunkturläget 

1999:12 Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 1999

1999:11 En EU-anpassad sjöfartspolitik

1999:10 Uppföljning av landskapsandelssystemet och finansieringen av ÅHS 1990-1997

1999:9  Ålänningarnas partisympatier i augusti 1999

1999:8  Utvärdering av EU-programmen mål 5b, 3 och 4 på Åland 1995-1999

1999:7  Ålänningarna och deras identitet

1999:6  Förslag till etablering av ett åländskt fartygsregister och tonnagebeskattningsregim

1999:5  Beroendeförhållandena inom den åländska ekonomin

1999:4  Fördelning av de kommunala samfundsskatterna på Åland

1999:3  Konjunkturläget våren 1999

1999:2  Företagandet och näringspolitiken på Åland inför millennieskiftet

1999:1  Det åländska skatteundantaget inom EU - Effekter för företag, branscher och samhällsekonomi