Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades av Lester Brown i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" där han definierar hållbar utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Källa: Brundtlandrapporten 1987.

Begreppet hållbar utveckling innehåller tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tryggas.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har tagit fram statistik som berör ämnet hållbar utveckling. Nedan finner ni länkar till tidsserier och diagram som illustrerar Ålands situation idag samt utvecklingen de senaste åren. Vid eventuella frågor/kommentarer, vänligen kontakta Jonas Karlsson, tel. 018-25 581 eller e-post jonas.karlsson[at]asub.ax.

Observera att Excel-filerna är sparade i XLSX format, vilket äldre webbläsare (tex. Internet Explorer 8 samt Opera 11) kan ha problem med att hämta korrekt. Om problem uppstår kontakta Jonas Karlsson för att få filerna i ett äldre format.

Ekologisk hållbarhet

Elanskaffningen 1980–2015, Gigawattimmar (GWh)
Användningen av vindkraft 1994–2015 (GWh)
Försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1980–2015
Det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1980–2015
Vattendragsbelastningen på Åland 1987–2015
Ålands Vatten Ab:s vattenförsörjning 1985–2015
Slemmerns islossning 1958–2016
Medeltemperatur per månad (1961–2016)
Årlig nederbörd, mm (1977–2015)
I lag skyddade naturskyddsområden 1986–2015, hektar
Antal fridlysta arter på Åland enligt LF om naturvård 12.11.1998/113
Andel åkermark med ekologisk odling på Åland 1995–2014
Uppkommet avfall på Åland per capita (medelbefolkning) år 2004–2014

Social hållbarhet

Relativ förändring i befolkningen i olika regioner 1970–2015, procent
Befolkningen blir äldre (födda och döda per 1000 medelbefolkning) 1951–2015
Befolkning enligt ålder och kön 31.12.2015, % (befolkningspyramid)
Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975–2030 (2016–2030 = prognos)
Förväntad medellivslängd vid födseln 1996–2014
Arbetslösa efter arbetslöshetens längd 2003–2016 (årsmedeltal)
Risken för arbetslöshet år 2014
Det relativa sysselsättningstalet 1987–2014
Ekonomisk försörjningskvot 1987–2014 (icke-arbetande per 100 sysselsatta) (jmf med Finland)
Demografisk försörjningskvot 1975–2030* (prognos 2016–2030)
Niondeklassisters verksamhet efter grundskolestudierna 2015
Brott som kommit polisen till kännedom samt uppklarade brott år 1980–2015
Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%) 1971–2015

Rörligt diagram: Befolkningspyramid 1975–2040*
Rörlig karta: Befolkningen 1910–2015
Rörlig karta: Det relativa arbetslöshetstalet 1996–2015
Rörlig karta: Det relativa sysselsättningstalet 1987–2014
Rörlig karta: Demografisk försörjningskvot 1975–2040* 

Ekonomisk hållbarhet

BNP per capita (köpkraftskorrigerat) 1995–2013
Den offentliga skulden i relation till Ålands BNP 1989–2013
Hushållens disponibla inkomst efter bostadsstruktur 2002–2014
Genomsnittlig totalförtjänst 2002–2014
Hushållens skuldsättning 2002–2014
Inkomstskillnader (Ginikoefficienter) 1995–2014
Risken för ekonomiskt utsatt bostadshushållsbefolkning år 1998–2014
Gender Inequality Index (GII) 2014

 


Nordregios kartverktyg nordmap

Webbplatsens språk är engelska, på webbplatsen finns även information om de olika nyckeltalen. Nyckeltal som innehåller tidsserier kan även spelas upp (rörlig karta). Webbplatsens startsida finns på www.nordmap.se.

Demografi

Demografisk försörjningskvot 2000–2015
Demografisk försörjningskvot ungdomar (0–14 år) 2000–2015
Demografisk försörjningskvot åldringar (över 65 år) 2000–2015
Den fjärde åldern (andelen befolkning över 80 år) 2000–2015

Andelen kvinnor 2000–2015
Födelsetalet (nativiteten) 2009–2014

Dödstalet (mortaliteten) 2009–2014
Demografisk sårbarhet 2014

Arbetsmarknad

Relativt sysselsättningstal 2013–2014
Relativt sysselsättningstal, män,  2013–2014
Relativt sysselsättningstal, kvinnor, 2013–2014
Relativt sysselsättningstal efter sektor

Relativt arbetslöshetstal 2013–2014
Relativt arbetslöshetstal, män, 2010–2014
Relativt arbetslöshetstal, kvinnor, 2013–2014

Övriga

Tillgänglighet till tätort (med mer än 3.000 invånare) inom 45 minuter
Graden av tillgänglighet (index, längd med bil till närmsta tätort)
Antal övernattningar (hela Åland) 2008–2014
Bruttoregionalprodukten (hela Åland) 2011–2013
Regional potential-index (hela Åland) 2015


 

Publikationer inom hållbar utveckling


Översikter och indikatorer: Hållbar utveckling 2016

Webbpublicering: Hållbar utveckling (2012)

Kommunala miljönyckeltal 2012

Kommunala miljönyckeltal 2011


 

Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen


Ålänningarna och miljön (Rapport 2015:5)

Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen (Rapport 2008:7)


 

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland


Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 (Rapport 2015:2)

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (Rapport 2014:7)

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (Rapport 2007:5) 
Bildspel: Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (PowerPoint)


 

Övrig Statistik och utredningar som berör ämnet


Avfallsstatistik 2014 (MIS2015:4) 
Avfallsstatistik 2012 (MIS2013:5)
 
Avfallsstatistik 2010 (MIS2011:3) 
Avfallsstatistik 2008 (MIS2009:3)
 
Avfallsstatistik 2006 (MIS2007:3) 
Avfallsstatistik 2004 (MIS2005:4)  

ÅSUBs databas "Miljö och energi"


Övriga Länkar av intresse


Ålands Landskapsregering - Hållbar utveckling på Åland

Hållbar utveckling - Miljöministeriet i Finland

Sveriges strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling (Regeringskansliet)

Statistiska centralbyrån i Sverige - Indikatorer för hållbar utveckling

Eurostat - Sustainable Development Indicators

Hållbar utveckling - Nordiska indikatorer (Nordiska ministerrådet)


 

BETA - Aktuellt väder på Åland


Aktuellt_väder_makro.xlsx

Observera att filen innehåller både makro-kod och dataanslutningar. Dessa behöver aktiveras/godkännas för att datahämtningen skall fungera.

 

PC-Axis programvara

PC-Axis