Inkomstfördelning och välfärd 

I de flesta samhällen råder en ojämlik fördelning av inkomster, välfärd och individuella förutsättningar. Hur jämlikt är inkomsterna i det åländska samhället fördelade? Hur står sig välfärden i förhållande till den övriga världen?

Via denna sida får man information om inkomstfördelning och välfärd på Åland, dels i form av en årligen återkommande publikation, dels i form av länkar till databaser och filer. 

Notera att statistikområdet Inkomstfördelning och välfärd delvis överlappar temaområdet Hållbar utveckling, respektive statistikområdena Inkomster och skatter, samt Socialväsende, varför den intresserade rekommenderas att söka även där om något saknas på denna sida. Könsrelaterad statistik kan i första hand hittas under ingången Kvinnor och män.  

 

Publikationer 

Inkomstfördelning och välfärd 2016 (Översikter och indikatorer 2016:5)  

Inkomstfördelning och välfärd 2015 (Översikter och indikatorer 2015:5)

Inkomstfördelning och välfärd 2014 (Översikter och indikatorer 2014:2)

 

datafiler (excel) 

Inkomstfördelning 

BNP per capita (löpande priser) för Åland, Finland och Sverige, 1995-

Hushållens disponibla penninginkomst (median). Åland och Finland, 2014 års penningvärde

Hushållens disponibla penninginkomst (median). Åland och Finland. Index 1995 = 100, 2014 års penningvärde

Ginikoefficienter för disponibel penninginkomst, för Åland, Finland och Sverige 1995-

Ginikoefficienter för disponibel penninginkomst för Ålands regioner 1995-

Välfärd

Andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll (procent) 2000-

Andelen hushåll med utkomststöd och öppen arbetslöshet 1990-

Hushåll som erhållit utkomststöd enligt hushållstyp 2004-

Förväntad medellivslängd vid födseln 1966-2014